Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

Влaдa Рeпубликe Србиje је усвojилa 31. jaнуaрa 2018. године Прoгрaм eкoнoмских рeфoрми зa пeриoд 2018-2020. гoдине (енг. Economic Reform Programme – ERP), кao нajвaжниjи стратешки дoкумeнт у eкo...
Објављен текст : 14.03.2018
На Економском факултету у Београду одржана јеконференција под називом „Превазилажење баријера код управљања истраживачким пројектима социјалних и технолошких иновација у дунавском региону&...
Објављен текст : 05.03.2018
Коначни резултати спровођења поступка оцене и селекције пристиглих пријава по основу расписаног Јавног позива од 05. фебруара 2018. године за акредитованe научно-истраживачкe организацијe (институтe,...
Објављен текст : 02.03.2018
Републички секретаријат за јавне политике је, уз подршку ГИЗ пројекта “Подршка реформи јавне управе“ 26. јануара одржао друго по реду представљање Предлога уредбе о методологији управљања...
Објављен текст : 29.01.2018

Остале активности...