Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

Представници Министарства финансија, Европске комисије и Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД), уз пoдршку Рeпубличкoг сeкрeтaриjaтa зa jaвнe пoлитикe, одржали су увoдни сaстaнaк зa...
Објављен текст : 14.09.2017
Републички секретаријат за јавне политике у сарадњи са пројектом PERFORM, који подржава SDC - Швајцарска агенција за развој и сарадњу, објављује позив за министарства, као и независне и самосталне орг...
Објављен текст : 12.09.2017
Републички секретаријат за јавне политике (РСЈП) од 2015. године у континуитету организује обуке намењене запосленима у органима државне управе ради унапређења рада на креирању, доношењу, сповођењу и...
Објављен текст : 11.08.2017
Републички секретаријат за јавне политике, у сарадњи са свим органима јавне управе, почео је попис административних поступака, са циљем успостављања јединственог јавног регистра за привреду и пр...
Објављен текст : 09.06.2017

Остале активности...