Јавне политике су правац деловања Владе (или њених министарстава) у циљу постизања економских и друштвених циљева за које Влада верује да су у најбољем интересу друштва. Неки од примера области јавних политика су образовање, здравље, незапосленост, одбрана итд. Јавне политике обично успостављају правце деловања, регулаторне мере, законе и приоритете за финансирање који се односе на конкретне области и/или проблеме, као и одговорности за спровођење.


Мисија: квалитетне јавне политике које најбоље воде развоју друштва и економије

Визија: систем креирања и управљања јавним политикама на бази чињеница; доносиоци одлука свесни вредности знања и анализе у решавању проблема; јавна управа користи анализе и истраживања у свом раду.

Републички секратаријат за јавне политике објављује резултате рада Комисије за оцену и селекцију достављених пријава, у оквиру спровођења другог круга „PERFORM” пројекта који подржава Швај...
Објављен текст : 05.10.2017
Четрнаеста седница Међуресорног радног тела Владе Србије (МРТ) за спровођење Пројекта за унапређење конкурентности и запошљавања одржана je 2. октобра 2017. године. У центру пажње било је...
Објављен текст : 04.10.2017
У кругу драгих колега и пријатеља, Републички секретаријат за јавне политике, обележио је три године заједничког рада на бољим јавним политикама у функцији развоја Републике Србије на принципима модер...
Објављен текст : 29.09.2017
На три узастопно одржана састанка заинтересованих страна током септембра (ресорна министарства за привреду, пољопривреду, шумарство и водопривреду, трговину, туризам и телекомуникације, просвету, наук...
Објављен текст : 26.09.2017

Остале активности...