Републички секретаријат за јавне политике нема нормативна овлашћења као органи државне управе у ужем смислу, тако да не спроводи јавне расправе, будући да нема овлашћења за доношење (екстерних) општих правних аката (прописа).